Creatieve gespreksrondes

Vanuit de overtuiging dat er veel mensen met creatieve ideeën rondlopen over stedelijke thema’s en dat er creativiteit ontstaat als je mensen van verschillende disciplines bij elkaar zet organiseer ik gespreksrondes, waarbij ik put uit mensen uit mijn eigen brede netwerk. Voorbeelden:

  •  De kunst aan tafel

Onder het motto ‘De kunst aan tafel’ organiseerde ik een aantal diners, waar mensen uit bedrijfsleven, overheid, kunst en cultuur inspirerende gesprekken voerden over vragen als :
Hoe komt het dat de kunst cq kunstenaars zich zo weinig mengen in het publieke debat over de grote maatschappelijke vraagstukken van nu?
Wat is ervoor nodig om kunstinstellingen van het subsidie-infuus te halen?
En wat maakt dat het bedrijfsleven niet meer gebruik maakt van de creatieve en inspirerende kracht van de kunsten? Waar blijft de moderne maecenas?
Deze gesprekken mondden uit in een document ‘La citta ideale’ dat in verkorte versie in het Parool is verschenen.

  •  ‘Het culturele klimaat van de Amsterdamse binnenstad’

Organisatie van een gespreksronde bestaande uit gesprekken rond drie thema’s en een slotbijeenkomst met de betrokken portefeuillehouders.
In samenspraak met ruim 70 vertegenwoordigers en gebruikers van instellingen die het culturele klimaat van de binnenstad bepalen, is de Strategische Visie voor de Amsterdamse binnenstad vertaald in een aantal concrete punten die de komende jaren op de culturele agenda staan.

  •  Kennismakingsronde ‘Het virtueel museum Zuidas’

In opdracht van de Programmaraad Beeldende kunst Zuidas organiseerde ik een aantal excursies en slotbijeenkomst om betrokkenen kennis te laten maken met de visie en plannen zoals neergelegd in Het Virtueel Museum Zuidas.

  •  Consultatieronde Ontwerp Openbare ruimte Zuidas

Deze consultatieronde organiseerde ik in opdracht van het Projectbureau Zuidas en bestond uit twee informatieavonden, negen expertmeetings en een openbaar debat. De ervaringen en ideeën van meer dan 150 betrokkenen en experts hebben een schat aan ideeën en concrete voorstellen opgeleverd om van de Zuidas een aantrekkelijke bouwlocatie te maken. Deze varieerden van het maken van een tijdelijke junglebrug over de bouwplaats tot het vervangen van bedrijfskantines door lunchtickets te besteden in een Amerikaanse Diner of mobiel theehuis.

  •  Amsterdamse denktank

Met steun van het Amsterdamsche Fonds van de Amsterdamsche Kring heb ik een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een denktank voor Amsterdam. Het onderzoek bestond uit een inventarisatie van bestaande initiatieven en een peiling van de behoefte aan een bundeling van krachten in een denktank, die tot taak krijgt relevante ideeën voor de stad Amsterdam verder uit te werken en te concretiseren. Voorlopige conclusie was dat er veel initiatieven bestaan maar dat er op dit moment onvoldoende ‘sense of urgency’ bestaat om tot de vorming van een platform te komen.